DOTACE Z EVROPSKÉ UNIE

Dotace z Evropské unie jsou nástrojem politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU, jejímž cílem je obecně řečeno snižování rozdílů úrovně rozvoje mezi regiony EU. Pro tyto účely je v období 2007-2013 pro Českou republiku vyčleněna celková dotace cca 752 miliard Kč,-. Tato částka bude přerozdělována skrze jednotlivé Operační programy, které můžeme rozdělit na:

- regionální (regionální operační programy (ROP), pokrývají vždy jeden nebo více krajů)
- tématické (pokrývají celé území státu, ale poskytují dotace jen na určité aktivity - např. dotace na životní prostředí, na rozvoj lidských zdrojů atd.)
- přeshraniční (jsou zaměřeny na regionální přeshraničí spolupráci)

Každý operační program přesně vymezuje druh aktivit, které mohou být dotovány a přesně vymezuje i okruh potenciálních příjemců. Bližší informace o jednotlivých operačních programech naleznete vždy pod příslušným operačním programem.