OP VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je určen pro projekty, týkající se posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu ČR, Program je určen pro území celé České republiky kromě území hl. m. Prahy. Pro tyto projekty je v letech 2007-2013 vyčleněno cca 2,1 mld. €. OP Výzkum a vývoj pro inovace je rozdělen na 4 prioritní osy, které se dále dělí na oblasti podpory:

prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje
prioritní osa 2: Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji
prioritní osa 3: Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání
prioritní osa 4: Technická pomoc

ŽADATELÉ
Každá oblast podpory přesně definuje potenciálních žadatelů o dotace, přičemž mnohdy se žadatelé mohou podle jednotlivých oblastí podpory výrazně lišit. Celkově mohou žádat o dotace veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromé vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, resortní výzkumné ústavy, neziskové instituce, jimi vytvořené právnické osoby, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a další.

KONTAKT
http://www.msmt.cz/eu/dokumenty-k-operacnimu-programu-vavpi