ROP MORAVSKOSLEZSKO

Regionální operační program Moravskoslezsko je určen výhradně pro projekty, které budou realizovány na území Moravskolezského kraje. Pro tyto projekty je v letech 2007-2013 vyčleněno přibližně 716 mil. €. ROP Moravskoslezsko je rozdělen na 5 prioritních os, které se dále dělí na 13 oblastí podpory:

prioritní osa 1: Regionální infrastruktura a dostupnost
prioritní osa 2: Podpora prosperity regionu
prioritní osa 3: Rozvoj měst
prioritní osa 4: Rozvoj venkova
prioritní osa 5: Technická pomoc

ŽADATELÉ
Každá oblast podpory přesně definuje potenciálních žadatelů o dotace, přičemž mnohdy se žadatelé mohou podle jednotlivých oblastí podpory výrazně lišit. Celkově mohou žádat o dotace kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, Správa železniční dopravní cesty, dopravci zajišťující veřejnou dopravu, vlastníci zastávek veř. hrom. dopravy, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, státní podniky, zdravotnická zařízení, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, profesní organizace, občané a další.

KONTAKT
http://www.nuts2moravskoslezsko.cz