DALŠÍ DOTACE

Nejen ze strukturálních fondů EU je možné čerpat dotace na Vaše projekty. Využít lze též i celou řadu dalších dotačních titulů, ať již mezinárodních, národních či regionálních. Za všechny uveďme alespoň několik příkladů:

NORSKÉ FONDY

Norské fondy jsou zkráceným názvem dotačního titulu, který se celým jménem nazývá Finanční mechanismus EHP/Norska. Podporovány jsou např. projekty typu grantů na investiční a rozvojové projekty v oblastech, jako např. ochrana a obnova kulturního dědictví, ochrana životního prostředí, podpora soudnictví, zdravotnictví či péče o dítě aj.
Bližší informace: http://www.eegrants.cz

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Cílem Programu rozvoje venkova je rozvoj venkovského prostoru formou trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření, zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a potravinářství. Program bude také podporovat rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti a posílit sounáležitost obyvatel na venkově.
Bližší informace: http://www.mze.cz, http://www.szif.cz

REGIONÁLNÍ DOTACE

Každý krajský úřad poskytuje celou řadu dotací na různé typy aktivit - od investičních projektů až po projekty v oblasti kultury, sportu, vzdělávání apod. Podmínkou je vždy působnost projektu v rámci příslušného kraje.