OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Operační program Životní prostředí je určen pro projekty, týkající se ochrany životního prostředí a zvýšení jeho kvality. Program je určen pro území celé České republiky kromě území hl. m Prahy. Pro tyto projekty je v letech 2007-2013 vyčleněno cca 4,9 mld. € (z finančního hlediska se jedná o 2. největší program). OP Životní prostředí je rozdělen na 8 prioritních os, které se dále dělí na 21 oblastí podpory:

prioritní osa 1: Zlepšení vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie
prioritní osa 4: Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
prioritní osa 5: Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik
prioritní osa 6: Zlepšování stavu přírody a krajiny
prioritní osa 7: Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
prioritní osa 8: Technická pomoc

ŽADATELÉ
Každá oblast podpory přesně definuje potenciálních žadatelů o dotace, přičemž mnohdy se žadatelé mohou podle jednotlivých oblastí podpory výrazně lišit. Celkově mohou žádat o dotace obce, kraje, státní organizace a podniky, příspěvkové organizace a organizační složky obcí, krajů a státu, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby, podnikatelé, společenství vlastníku jednotek, veřejné výzkumné instituce a další.

KONTAKT
http://www.opzp.cz