OP TECHNICKÁ POMOC

Operační program Technická pomoc je zaměřen na podporu jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce (NSRR). Pro tyto projekty je v letech 2007-2013 vyčleněno cca 0,3 mld. €. OP Technická pomoc je rozdělen na 2 prioritní osy, které se dále dělí na oblasti podpory:

prioritní osa 1: Technická pomoc implementace NSRR pro cíl Konvergence
prioritní osa 2: Technická pomoc implementace NSRR pro cíl Konkurenceschopnost a zaměstnanost

ŽADATELÉ
Každá oblast podpory přesně definuje potenciálních žadatelů o dotace, přičemž mnohdy se žadatelé mohou podle jednotlivých oblastí podpory výrazně lišit. Celkově mohou žádat o dotace národní orgán pro kordinaci, útvary přímo se podílející na implementaci, monitorování, kontrole, evaluaci a koordinaci programů a dalších oblastech se vztahem k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce, Platební a certifikační orgán, Auditní orgán - Ministerstvo financí.

KONTAKT
http://www.mmr.cz