INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

Integrovaný operační program (IOP) je velmi široce zaměřen a pokrývá celou řadu aktivit: řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podpora cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. Program je určen pro území celé České republiky kromě území hl. m. Prahy. Pro tyto projekty je v letech 2007-2013 vyčleněno cca 1,6 mld. €. IOP rozdělen na 6 prioritních os, které se dále dělí na oblasti podpory:

prioritní osa 1: Modernizace veřejné správy
prioritní osa 2: Zavádění ICT v územní veřejné správě
prioritní osa 3: Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
prioritní osa 4: Národní podpora cestovního ruchu
prioritní osa 5: Národní podpora územního rozvoje
prioritní osa 6: Technická pomoc

ŽADATELÉ
Každá oblast podpory přesně definuje potenciálních žadatelů o dotace, přičemž mnohdy se žadatelé mohou podle jednotlivých oblastí podpory výrazně lišit. Celkově mohou žádat o dotace školy a školská zařízení, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, ústřední orgány státní správy a jimi řízené organizace, obce, kraje, zdravotnická zařízení, nestátní neziskové organizace, profesní organizace, zaměstnavatelé, občané s trvalým pobytem v ČR a další.

KONTAKT
http://www.mmr.cz