OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je určen pro projekty, týkající se modenrizace a zkvalitnění vzdělávání, ať již počátečního či celoživotního učení.. Program je určen pro území celé České republiky kromě území hl. m Prahy. Pro tyto projekty je v letech 2007-2013 vyčleněno cca 1,8 mld. €. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je rozdělen na 5 prioritních os:

prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání
prioritní osa 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
prioritní osa 3: Další vzdělávání
prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení
prioritní osa 5: Technická pomoc

ŽADATELÉ
Každá oblast podpory přesně definuje potenciálních žadatelů o dotace, přičemž mnohdy se žadatelé mohou podle jednotlivých oblastí podpory výrazně lišit. Celkově mohou žádat o dotace školy a školská zařízení, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, ústřední orgány státní správy a jimi řízené organizace, obce, kraje, zdravotnická zařízení, nestátní neziskové organizace, profesní organizace, zaměstnavatelé, občané s trvalým pobytem v ČR a další.

KONTAKT
http://www.msmt.cz/eu/op-vpk-obdobi-2007-2013