ROP STŘEDNÍ ČECHY

Regionální operační program Střední Čechy je určen výhradně pro projekty, které budou realizovány na území Středočeského kraje. Pro tyto projekty je v letech 2007-2013 vyčleněno přibližně 559 mil. €. ROP Střední Čechy je rozdělen na 4 prioritní osy, které se dále dělí na 11 oblastí podpory:

prioritní osa 1: Doprava
prioritní osa 2: Cestovní ruch
prioritní osa 3: Integrovaný rozvoj území
prioritní osa 4: Technická pomoc

ŽADATELÉ
Každá oblast podpory přesně definuje potenciálních žadatelů o dotace, přičemž mnohdy se žadatelé mohou podle jednotlivých oblastí podpory výrazně lišit. Celkově mohou žádat o dotace kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, provozovatelé drážní dopravy, profesní a zájmová sdružení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, veřejné výzkumné instituce a další.

KONTAKT
http://www.nuts2strednicechy.eu