ROP SEVEROZÁPAD

Regionální operační program Severozápad je určen výhradně pro projekty, které budou realizovány na území Karlovarského a Ústeckého kraje. Pro tyto projekty je v letech 2007-2013 vyčleněno cca 746 mil. €. ROP Severozápad je rozdělen na 5 prioritních os, které se dále dělí na 12 oblastí podpory:

prioritní osa 1: Regenerace a rozvoj měst
prioritní osa 2: Integrovaná podpora místního rozvoje
prioritní osa 3: Dostupnost a dopravní obslužnost
prioritní osa 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
prioritní osa 5: Technická asistence

ŽADATELÉ
Každá oblast podpory přesně definuje potenciálních žadatelů o dotace, přičemž mnohdy se žadatelé mohou podle jednotlivých oblastí podpory výrazně lišit. Celkově mohou žádat o dotace kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku, profesní a zájmová sdružení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé a další.

KONTAKT
http://www.nuts2severozapad.cz