OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je určen pro projekty, týkající se snižování nezaměstnanosti, profesního vzdělávání, na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti a zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.. Program je určen pro území celé České republiky kromě území hl. m. Prahy. Pro tyto projekty je v letech 2007-2013 vyčleněno cca 1,8 mld. €. OP Lidské zdroje a zaměstnanost je rozdělen na 6 prioritních os, které se dále dělí na 12 oblastí podpory:

prioritní osa 1: Adaptabilita
prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce
prioritní osa 3: Sociální integrace a rovné příležitosti
prioritní osa 4: Veřejná správa a veřejné služby
prioritní osa 5: Mezinárodní spolupráce
prioritní osa 6: Technická pomoc

ŽADATELÉ
Každá oblast podpory přesně definuje potenciálních žadatelů o dotace, přičemž mnohdy se žadatelé mohou podle jednotlivých oblastí podpory výrazně lišit. Celkově mohou žádat o dotace poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávací a poradenské organizace, zaměstnavatelé, orgány státní správy, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, orgány služeb zaměstnanosti a další.

KONTAKT
http://www.esfcr.cz/