ROP SEVEROVÝCHOD

Regionální operační program Severovýchod je určen výhradně pro projekty, které budou realizovány na území Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje. Pro tyto projekty je v letech 2007-2013 vyčleněno cca 656 mil. €. ROP Severovýchod je rozdělen na 5 prioritních os, které se dále dělí na 12 oblastí podpory:

prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
prioritní osa 3: Cestovní ruch
prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
prioritní osa 5: Technická pomoc

ŽADATELÉ
Každá oblast podpory přesně definuje potenciálních žadatelů o dotace, přičemž mnohdy se žadatelé mohou podle jednotlivých oblastí podpory výrazně lišit. Celkově mohou žádat o dotace kraje, obce, svazky obcí, stát, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či státem, profesní a zájmová sdružení, poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, nestátní neziskové organizace, podnikatelé a další.

KONTAKT
http://www.rada-severovychod.cz