DOTACE

Těžiště aktivit naší společnosti spočívá v poradenské činnosti, týkající se dotací, ať již z fondů Evropské unie či z fondů národních, resp. regionálních.

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ

Na základě vstupních konzultace a informací Vám posoudíme projektový záměr a zhodnotíme jeho uplatnění v rámci aktuálních dotačních titulů. V případě jeho životaschopnosti Vám pak s tvorbou projektu poradíme či celý projekt přímo zhotovíme. Obsah a charakteristika projektu vyplývá z typu programu a typu žadatele.

EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU

Otázka proveditelnosti a ekonomické a finanční udržitelnosti projektu je jedním z kritických a klíčových míst při rozhodování investorů i kofinancujících subjektů o realizaci projektu. Nabízíme zhodnocení Vašich projektových záměrů ve formě logického rámce projektu, studie proveditelnosti, analýzy nákladů a přínosů a dalších forem analýzy pro soukromé i veřejné subjekty.