OP PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

Operační program Praha - konkurenceschopnost (OPPK) je určen výhradně pro projekty investičního charakteru, které budou realizovány na území hlavního města Prahy. Pro tyto projekty je v letech 2007-2013 vyčleněno cca 235 mil. €. Operační program Praha - konkurenceschopnost je rozdělen na 4 prioritní osy, které se dále dělí na 7 oblastí podpory:

prioritní osa 1: Dopravní dostupnost a rozvoj ICT
prioritní osa 2: Životní prostředí
prioritní osa 3: Inovace a podnikání
prioritní osa 4: Technická pomoc

ŽADATELÉ
Každá oblast podpory přesně definuje potenciálních žadatelů o dotace, přičemž mnohdy se žadatelé mohou podle jednotlivých oblastí podpory výrazně lišit. Celkově mohou žádat o dotace hl. m. Praha a její městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi, provozovatel městské hromadné dopravy, vlastníci železniční infrastruktury, stanic a zastávek, podnikatelé, nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení, školy, organizace výzkumu a vývoje a další.

KONTAKT
http://www.oppk.cz