OP PRAHA - ADAPTABILITA

Operační program Praha - adaptabilita (OPPA) je určen výhradně pro projekty neinvestičního charakteru, které budou realizovány na území hlavního města Prahy. Pro tyto projekty je v letech 2007-2013 vyčleněno cca 108 mil. €. OP Praha - adaptabilita je rozdělen na 4 prioritní osy. OPPA není (na rozdíl od ostatních operačních programů v ČR) dále konkretizován prostřednictvím tzv. oblastí podpory

prioritní osa 1: Podpora rozvoje znalostní ekonomiky
prioritní osa 2: Podpora vstupu na trh práce
prioritní osa 3: Modernizace počátečního vzdělávání
prioritní osa 4: Technická pomoc

ŽADATELÉ
Každá prioritní osa přesně definuje potenciálních žadatelů o dotace, přičemž mnohdy se žadatelé mohou podle jednotlivých prioritních os výrazně lišit. Celkově mohou žádat o dotace podnikatelé, veřejná správa, organizace zřizované veřejnou správou (např. příspěvkové organizace), nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení, školy a další..

KONTAKT
http://www.oppa.cz