ROP JIHOVÝCHOD

Regionální operační program Jihovýchod je určen výhradně pro projekty, které budou realizovány na území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Pro tyto projekty je v letech 2007-2013 vyčleněno cca 704 mil. €. ROP Jihovýchod je rozdělen na 4 prioritní osy, které se dále dělí na 12 oblastí podpory:

prioritní osa 1: Dostupnost dopravy
prioritní osa 2: Rozvoj udržitelného cestovního ruchu
prioritní osa 3: Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel
prioritní osa 4: Technická pomoc

ŽADATELÉ
Každá oblast podpory přesně definuje potenciálních žadatelů o dotace, přičemž mnohdy se žadatelé mohou podle jednotlivých oblastí podpory výrazně lišit. Celkově mohou žádat o dotace kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, provozovatelé dráhy, nestátní neziskové organizace, malí a střední podnikatelé, občané a další.

KONTAKT
http://www.jihovychod.cz