OP PODNIKÁNÍ A INOVACE

Operační program Podnikání a inovace je určen pro podporu podnikatelských aktivit, realizovaných na území celé České republiky kromě území hlavního města Prahy. Pro tyto projekty je v letech 2007-2013 vyčleněno cca 3 mld. € (z finančního hlediska se jedná o 3. největší program). OP Podnikání a inovace je rozdělen na 7 prioritních os, které se dále dělí na 14 oblastí podpory:

prioritní osa 1: Vznik firem
prioritní osa 2: Rozvoj firem
prioritní osa 3: Efektivní energie
prioritní osa 4: Inovace
prioritní osa 5: Prostředí pro podnikání a inovace
prioritní osa 6: Služby pro rozvoj podnikání
prioritní osa 7: Technická pomoc

ŽADATELÉ
Každá oblast podpory přesně definuje potenciálních žadatelů o dotace, přičemž mnohdy se žadatelé mohou podle jednotlivých oblastí podpory výrazně lišit. Celkově mohou žádat o dotace podnikatelé, sdružení podnikatelů, výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce, neziskové organizace, fyzické osoby, územní samosprávné celky a jimi zřizované a zakládané organizace, CzechInvest, CzechTrade a další.

KONTAKT
http://www.mpo.cz
http://www.czechinvest.org