ROP JIHOZÁPAD

Regionální operační program Jihozápad je určen výhradně pro projekty, které budou realizovány na území Jihočeského a Plzeňského kraje. Pro tyto projekty je v letech 2007-2013 vyčleněno cca 620 mil. €. ROP Jihozápad je rozdělen na 4 prioritní osy, které se dále dělí na 16 oblastí podpory:

prioritní osa 1: Dostupnost center
prioritní osa 2: Stabilizace a rozvoj měst a obcí
prioritní osa 3: Rozvoj cestovního ruchu
prioritní osa 4: Technická pomoc

ŽADATELÉ
Každá oblast podpory přesně definuje potenciálních žadatelů o dotace, přičemž mnohdy se žadatelé mohou podle jednotlivých oblastí podpory výrazně lišit. Celkově mohou žádat o dotace kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, církevní právnické osoby, školy, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, profesní organizace, občané a další.

KONTAKT
http://www.rr-jihozapad.cz