ROP STŘEDNÍ MORAVA

Regionální operační program Střední Morava je určen výhradně pro projekty, které budou realizovány na území Olomouckého a Zlínského kraje. Pro tyto projekty je v letech 2007-2013 vyčleněno přibližně 657 mil. €. ROP Střední Morava je rozdělen na 4 prioritní osy, které se dále dělí na 13 oblastí podpory:

prioritní osa 1: Doprava
prioritní osa 2: Integrovaný rozvoj a obnova regionu
prioritní osa 3: Cestovní ruch
prioritní osa 4: Technická pomoc

ŽADATELÉ
Každá oblast podpory přesně definuje potenciálních žadatelů o dotace, přičemž mnohdy se žadatelé mohou podle jednotlivých oblastí podpory výrazně lišit. Celkově mohou žádat o dotace kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, Správa železniční dopravní cesty, provozovatelé drážní dopravy, zájmová sdružení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, vlastníci nemovitostí v památkových zónách a další.

KONTAKT
http://www.nuts2strednimorava.cz