OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR - RAKOUSKO

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko je zaměřen na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podporu vzdělání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu a ochranu životního prostředí. Klíčová podmínka těchto projektů je přínos pro obě strany hranice. Na české straně budou podporovány projekty na území Jihočeského, Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Pro tyto projekty je v letech 2007-2013 vyčleněno cca 69,1 mil. €. OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko je rozdělen na 3 prioritní osy, které se dále dělí na jednotlivé oblastí podpory:

prioritní osa 1: Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer knowhow
prioritní osa 2: Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj
prioritní osa 3: Technická pomoc

ŽADATELÉ
Každá oblast podpory přesně definuje potenciálních žadatelů o dotace, přičemž mnohdy se žadatelé mohou podle jednotlivých oblastí podpory výrazně lišit. Celkově mohou žádat o dotace veřejnoprávní instituce a neziskové organizace.

KONTAKT
http://www.strukturalni-fondy.cz