OP MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Operační program Meziregionální spolupráce (OPMS) je zaměřen na spolupráci v oblasti veřejných orgánů a jim podobných institucí na místní a regionální úrovni. OP Meziregionální spolupráce je rozdělen na 3 prioritní osy, které se dále dělí na jednotlivé oblastí podpory:

prioritní osa 1: Inovace a znalostní ekonomika
prioritní osa 2: Životní prostředí a ochrana před riziky
prioritní osa 3: Technická pomoc

ŽADATELÉ
Každá oblast podpory přesně definuje potenciálních žadatelů o dotace, přičemž mnohdy se žadatelé mohou podle jednotlivých oblastí podpory výrazně lišit. Celkově mohou žádat o dotace veřejné orgány a instituce svým charakterem rovnocenné veřejným orgánům.

KONTAKT
http://www.strukturalni-fondy.cz