OP NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Operační program Nadnárodní spolupráce (OPNS) je zaměřen na podporu spolupráce mezi veřejnými orgány a subjekty s podobným charakterem, a to zejména v oblasti inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů. kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podporu vzdělání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu a ochranu životního prostředí. Operační program Nadnárodní spolupráce je rozdělen do několika zón. Česká republika patří do zóny Střední Evropa a OPNS sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny. OP Nadnárodní spolupráce je rozdělen na 5 priorit, které se dále dělí na jednotlivé oblasti intervence:

prioritní osa 1: Usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě
prioritní osa 2: Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní
prioritní osa 3: Odpovědné užívání životního prostředí
prioritní osa 4: Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů
prioritní osa 5: Technická pomoc

ŽADATELÉ
Každá oblast podpory přesně definuje potenciálních žadatelů o dotace, přičemž mnohdy se žadatelé mohou podle jednotlivých oblastí podpory výrazně lišit. Celkově mohou žádat o dotace veřejné úřady, instituce svým charakterem rovnocenné veřejným orgánům a soukromé subjekty.

KONTAKT
http://www.strukturalni-fondy.cz