OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR - SASKO

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko je zaměřen na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podporu vzdělání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu a ochranu životního prostředí. Klíčová podmínka těchto projektů je přínos pro obě strany hranice. Na české straně budou podporovány projekty na území Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje. Pro tyto projekty je v letech 2007-2013 vyčleněno cca 67,2 mil. €. OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko je rozdělen na 4 prioritní osy, které se dále dělí na jednotlivé oblastí podpory:

prioritní osa 1: Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území
prioritní osa 2: Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu
prioritní osa 3: Zlepšení situace přírody a životního prostředí
prioritní osa 4: Technická pomoc

ŽADATELÉ
Každá oblast podpory přesně definuje potenciálních žadatelů o dotace, přičemž mnohdy se žadatelé mohou podle jednotlivých oblastí podpory výrazně lišit. Celkově mohou žádat o dotace územní samospráva, její organizační složka a příspěvková organizace, stát, organizační složka státu a příspěvková organizace, státní podnik, neziskové organizace, komory, školy a školská zařízení, veřejné výzkumná instituce, Správa železniční dopravní cesty, akciová společnost a společnost s ručením omezeným s definovaným minimálním podílem ovládaným subjekty veřejného sektoru apod.

KONTAKT
http://www.strukturalni-fondy.cz