OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR - BAVORSKO

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko je zaměřen na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podporu vzdělání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu a ochranu životního prostředí. Klíčová podmínka těchto projektů je přínos pro obě strany hranice. Na české straně budou podporovány projekty na území Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje. Pro tyto projekty je v letech 2007-2013 vyčleněno cca 55 mil. €. OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko je rozdělen na 2 prioritní osy, které se dále dělí na oblastí podpory:

prioritní osa 1: Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě
prioritní osa 2: Rozvoj území a životního prostředí

ŽADATELÉ
Každá oblast podpory přesně definuje potenciálních žadatelů o dotace, přičemž mnohdy se žadatelé mohou podle jednotlivých oblastí podpory výrazně lišit. Celkově mohou žádat o dotace veřejnoprávní subjekty, subjekty ovládané veřejnoprávními právnickými osobami, nestátní neziskové organizace..

KONTAKT
http://www.strukturalni-fondy.cz